en bg ru

 

“ПС ГРУП“ АД  – със седалището и адресът на управление гр. София, район „Красно село”, ул. “Лайош Кошут” № 9а, ет. 5., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 102138691, представлявано от Радостин Дачев – Изпълнителен директор.

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда ПС Груп АД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща/срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
„Изработване на ПУП-ПРЗ и последващо изграждане на Балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода с настаняване в ПИ 61248.1.136, м. „Бегова ливада“ и ПИ 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София“.
 
Обсъждането ще се проведе на 01.06, Вторник в Читалище Просвета на територията на с Равно поле, общ. Елин Пелин.
 

В съответствие с нормативната уредба, съгласно изискванията на чл.15, т.1 на НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми възложителя „ПС ГРУП“ АД обявява решението на РИОСВ София относно  „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ 61248.1.136, м. „Бегова ливада“ и ПИ 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София“

„PS GROUP” JSC, having its head office and registered address at Sofia City, municipality“Krasno Selo“, street „Lajos Kossuth“ № 9a, 5th Floor, entered in the Commercial Register to the Registry Agency under Bulstat: 102138691, represented by Radostin  Dachev – executive director.