en bg ru

 
 
 
ПС ГРУП АД СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 
 
ПС ГРУП АД стартира изпълнение на Проект „Подкрепа на за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Чрез изпълнението на проекта дружеството се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца. Одобреното финансиране е в размер на 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране. При изпълнението на проектът ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

 

“ПС ГРУП“ АД  – със седалището и адресът на управление гр. София, район „Красно село”, ул. “Лайош Кошут” № 9а, ет. 5., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 102138691, представлявано от Радостин Дачев – Изпълнителен директор.

„PS GROUP” JSC, having its head office and registered address at Sofia City, municipality“Krasno Selo“, street „Lajos Kossuth“ № 9a, 5th Floor, entered in the Commercial Register to the Registry Agency under Bulstat: 102138691, represented by Radostin  Dachev – executive director.