en bg ru

“ПС ГРУП“ АД  – със седалището и адресът на управление гр. София, район „Красно село”, ул. “Лайош Кошут” № 9а, ет. 5., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 102138691, представлявано от Радостин Дачев – Изпълнителен директор.

PS GROUP” JSC, having its head office and registered address at Sofia City, municipality“Krasno Selo“, street „Lajos Kossuth“ № 9a, 5th Floor, entered in the Commercial Register to the Registry Agency under Bulstat: 102138691, represented by Radostin  Dachev – executive director.